Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CONVOCATÒRIA DE LA COL·LECTIVITAT DE REGANTS NÚM. 8

Es convoca a tots els partícips de la Col·lectivitat, tant regants com titulars d'altres aprofitaments diferents del reg, a la respectiva JUNTA GENERAL ORDINÀRIA que es durà a terme al local de reunions de la Col·lectivitat núm. 8 situada a l'Avinguda de Preixana núm. 24 de Bellpuig, el dijous 25 de novembre de 2021, a les 19:30h (2/4 de 8 del vespre) en única convocatòria, d'acord amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de l'Assemblea de data 2-9-2021.

2. Nomenament d'interventors per l'aprovació de l'acta d'aquesta sessió.

3. Examen i aprovació, si escau, de l'esborrany de Memòria semestral.

4. Examen i aprovació, si escau, dels pressupostos d'ingressos i despeses per al proper exercici de 2022 i determinació dels terminis per al pagament de derrames.

5. Examen i aprovació, si escau, de les obres i treballs a realitzar, i determinació dels terminis per al pagament de derrames.

6. Informes Presidència i Junta Rectora.

7. Torn obert de paraules.