Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CONVOCATÒRIA DE PLE MUNICIPAL

Es convoca la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el dijous 2 de desembre de 2021, a les 19:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS: 8/2021.

 

 1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3-21 DEL PRESSUPOST VIGENT.

 

 1. APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL POLIESPORTIU DE BARBENS A L’AJUNTAMENT D’ANGLESOLA

 

 1. ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI S’ESCAU.

 

 1. MOCIONS, SI S’ESCAU:

 

 1. CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

 1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 3r TRIMESTRE DE L’ANY 2021.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 3r TRIMESTRE DE L’ANY 2021.

 

 1. INFORMES D’ALCALDIA.

 

 1. PRECS I PREGUNTES.