Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

CONVOCATÒRIA DE PLE MUNICIPAL

 

De conformitat amb allò establert en l'art. 53.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’art. 41.4 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i atenent la conveniència i la necessitat de resoldre i/o de prendre diversos acords sobre diferents assumptes. Es convoca la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el dijous 2 de febrer de 2023, a les 19:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2023, PLANTILLA ORGÀNICA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, I BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

 

  1. APROVACIÓ , SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE COBRANÇA EXERCICI 2023.

 

  1. RATIFICACIÓ INICI EXPEDIENT NOMENAMENT JUTGE DE PAU I SUBSTITUT .