Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària del Ple municipal

Es convoca sessió ordinària del Ple Municipal, avui 6 de març de 2024, a les 19.30h, a la Sala de Plens de L'Ajuntament, amb el següent ordre del dia:

A)  PART RESOLUTIVA

 1. APROVACIÓ ACTES PLENS 14/2023 I 01/2024
 2. Expedient 78/2024. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DOCUMENT TÈCNIC “MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE DE BARBENS”
 3. Expedient 86/2024. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DOCUMENT TÈCNIC “PERLLONGAMENT DEL CARRIL BICI EXISTENT AL CARRER DR.ALBERTI FINS AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL”
 4. DONAR COMPTE AL PLE DE L'EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023
 5. Expedient 95/2024. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE BARBENS, (DUPROCIM)
 6. Expedient 110/2024. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L´ AJUNTAMENT DE BARBENS, PEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DEL PROGRAMARI DE COMPTABILITAT CGAP PLUS
 7. Expedient 111/2024.APROVACIÓ. SI S'ESCAU, RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
 8. Expedient 112/2024. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER LA COMPRA DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PEL CURS 2024-2025.
 9. ASSUMPTES D'URGÈNCIA, SI S'ESCAU
 10. MOCIÓ EN SUPORT DE LA PAGESIA

B)  ACTIVITAT DE CONTROL

 1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
 2. INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ PERIODE MIG DE PAGAMENT DE PROVEÏDORS QUART TRIMESTRE
 3. INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIO SOBRE EXECUCIÓ DE PRESSUPOST I MOROSITAT QUART TRIMESTRE 2023
 4. INFORME SECRETARIA INTERVENCIÓ EN RELACIÓ A L'APLICACIÓ DE L'ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013 D'IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC- QUART TRIMESTRE 2023
 5. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME ANUAL DE RESULTATS DE CONTROL INTERN DE L’ANY 2023.
 6. INFORMES D'ALCALDIA, SI S'ESCAU

C)  PRECS I PREGUNTES

 1. PRECS I PREGUNTES