Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Període mitjà de pagament a proveïdors 4t trimestre 2019

DIVENDRES 07 FEBRER 2020

En compliment de l’establert a l’article 6 i a la disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques (BOE 30 de juliol) i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, i segons el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’Ajuntament de Barbens publica el període mig de pagament a proveïdors a la finalització del quart trimestre de 2019 i que és el següent:

 

Períodes de PMP
inclosos

PMP (dies)

Quart trimestre 2019

1,87

 

 Barbens, 31 de gener de 2020

Fitxers adjunts